Hoofdstuk I: Naam, rechtsvorm, doel, zetel, duur, deelnemers en aansprakelijkheid

 

Artikel 1

Onder de benaming  IGL, wordt een opdrachthoudende vereniging opgericht, hierna genoemd de vereniging, die beheerst wordt door de vereniging, die beheerst wordt door het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, verder aangeduid als het decreet.

Al de Limburgse gemeenten en de Limburgse Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, die na behoorlijke machtiging deze statuten bijtreden, worden deelnemers.

Artikel 2

De vereniging is een publiekrechtelijke rechtspersoon met een rechtsvorm waarvan de kenmerken vastgesteld zijn krachtens de bepalingen van het decreet van 22 december 2007 over het lokaal bestuur

Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld is door het decreet of dit statuut zijn de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing, die gelden voor de  vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap.

Artikel 3

§1. De vereniging heeft tot doel het gemeenschappelijk belang van de deelnemers te realiseren in de uitbouw van de zorg voor personen met een handicap in Limburg door het beheren van haar instellingen en daartoe alle middelen aan te wenden.

§2. De vereniging beheert de volgende instellingen:

LIVaanhetwerk is een gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst met een dienstverlening aan werkzoekenden/werknemers met een arbeidshandicap en bij uitbreiding alle werkzoekenden/werknemers met een arbeidsbeperking.

Deze dienstverlening omvat onder andere een opleidings- en plaatsingsaanbod, met daarin job-hunting, opleiding in het centrum, oriënterende stage, gespecialiseerde individuele beroepsopleiding in een onderneming en jobcoaching. 

LIVaanhetwerk biedt ook aan de werkzoekende met een arbeidshandicap een kosteloos en integraal traject aan gericht op duurzame tewerkstelling en/of gericht op het behoud ervan. Deze kosteloze dienstverlening wordt aangeboden op de locatie Boddenveldweg 11 te 3520 Zonhoven. Op gemotiveerde aanvraag van de cliënt kan de dienstverlening ook gebeuren bij haar/hem thuis of in een satellietkantoor in de buurt van de cliënt.

Ter Heide vangt kinderen, jongeren en volwassenen met een complexe en meervoudige ondersteuningsnood op. De persoon heeft een beperking, erkend door het VAPH of agentschap opgroeien (of het dossier is in aanvraag), waardoor hij/zij nood heeft aan:

  • Kwalitatieve ondersteuning op meerdere domeinen Kwaliteit van Bestaan
  • Intensieve ondersteuning op vlak van dagdagelijkse verzorging en zelfredzaamheid
  • Een beschermde of aangepaste omgeving
  • Een specifiek opvoedingsklimaat en gedragsondersteuning
  • Aangepaste dagbesteding

Ter Heide realiseert ook een mobiel ambulante begeleiding. Deze richt zich op het netwerk van minderjarigen met een (vermoeden van een) beperking.

Artikel 4

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Genk, Klotstraat 125.

Naast de maatschappelijke zetel kunnen er één of meer be­drijfszetels worden gevestigd.

Artikel 5

De duur van de vereniging, die bij de oprichting op 6 mei 1967 bepaald werd op 30 jaar en die tijdens de buitengewone vergadering van de Algemene Vergadering op 30 april 1997 verlengd werd met een nieuwe termijn van 30 jaar, te rekenen vanaf 6 mei 1997, maar decretaal gewijzigd in een nieuwe termijn van 18 jaar te rekenen vanaf 10 november 2001, wordt verlengd voor een nieuwe termijn van 18 jaar te rekenen vanaf 10 november 2019.

De vereniging mag slechts verbinte­nissen aangaan voor een termijn die haar bestaansduur over­schrijdt, indien deze ver­bintenis­sen kunnen nageleefd worden door haar inkom­sten, reserves, vast be­loofde toe­lagen of vooraf geplaats­te kapitalen.

Artikel 6

De vereniging is samengesteld uit de deelnemers, zoals vermeld op de lijst van deelnemers met opgave van hun inbreng, die als bijlage aan deze statuten is gevoegd en er wezenlijk deel van uitmaakt.