Hoofdstuk IVbis: Begroting en financiering

Artikel 42bis

De volledige financieel-administratieve organisatie van de vereniging dient de structurering van haar activiteiten te weerspiege­len.

De Raad van Bestuur bepaalt het aantal boekhoudkundige activi­teitencentra, waarbij min­stens elke instelling van de vereniging een activiteitencen­trum vormt en waarbij ook de activiteiten m.b.t. het specifie­ke be­heer van de vereniging als opdrachthoudende vereni­ging zo een activiteiten­cen­trum vormt.

 

Artikel 42ter

De financiering van de activitei­ten van de instellin­gen ge­beurt op ba­sis van de van­wege subsidiërende over­he­den voor deze ac­tivitei­ten voor­ziene toela­gen, aan­gevuld met ei­gen spe­ci­fiek ver­wor­ven in­kom­sten.

 

Artikel 42quater

De financiering van de activitei­ten m.b.t. het specifieke beheer van de vereniging als opdrachthoudende vereniging gebeurt, on­af­han­kelijk van de in artikel 42ter voorziene financiering van de in­stellingen, op basis van werkings­toe­lagen van­wege de deelnemers-gemeenten.

De vereniging ontvangt van de deelnemers-gemeenten hiervoor een jaar­lijkse werkingstoela­ge van maximaal 0,25 EUR per inwo­ner. De grootte van deze werkingstoela­ge wordt bepaald door de Algemene Vergadering op basis van de voor dit activi­teitencen­trum goedgekeurde be­groting voor het betreffende boek­jaar en de afrekening van het voor­bije boekjaar.

Voor 1 maart van elk jaar zal een voorschot gelijk aan 90% van het bedrag van de werkingstoelage van het voorbije jaar worden betaald. Het saldo zal worden gevorderd nadat de officiële opgave van het bevolkingscijfer van het Rijk per 1 januari werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

Artikel 42quinquies

De Raad van Bestuur stelt tijdens het laatste trimester van het lopende boekjaar een begroting op voor het volgende boek­jaar.

Deze begro­ting bestaat minstens uit een voorgecalculeerde winst- en ver­liesrekening en een voorgecal­cu­leer­de liquiditeit, opge­maakt voor de to­tali­teit van de vereni­ging en per boek­houdkundig ac­tiviteitencen­trum.