Hoofdstuk V: Inventaris en jaarrekening

Artikel 43

Op éénendertig december van ieder jaar wordt de boekhouding van de vereniging afgesloten en maakt de Raad van Bestuur de jaarre­kening, bestaande uit de ba­lans, de resul­ta­tenrekening en een toe­lichting, als­ook een winst- en verliesrekening en een balans per acti­viteitencentrum, en tevens het ont­werp van re­sul­taten­be­stem­ming op, met inacht­ne­ming van de door de be­voegde overheid uit­ge­vaardig­de richtlij­nen.

 

Artikel 44

De Raad van Bestuur stelt, ten min­ste zes weken voor de vergadering van de Algemene Vergadering, die de jaarrekening vaststelt, en dit zonder verplaatsing van documenten, alle stukken ver­eist voor het nazicht ter beschikking van de Commissaris-revisor.

 

Artikel 45

De boekhouding van de vereniging wordt gehouden volgens de wetge­ving op de boekhouding van de on­dernemingen en in overeenstemming met de richtlijnen van de bevoegde over­heid.

 

Artikel 46

Aan het resultaat wordt de volgende bestemming gegeven:

- bij winst:

a)  Vijf procent voorafneming voor de vorming van de wettelijke reserve;

b) De Algemene Vergadering kan be­slui­ten het sal­do, geheel of ge­deelte­lijk, over te dragen naar het vol­gend boekjaar of de volgende bestemming te geven:

  1. Tien procent voorafneming voor de vorming van een speci­fieke beschikba­re reserve die zal die­nen om even­tuele latere ver­lie­zen aan te zuiveren.
  2. Tien procent voorafneming voor de vorming van een speci­fieke beschikbare reserve om gebeur­lijk de terugbeta­ling te kunnen verrichten van de aande­len van uitge­sloten deelnemers of van de deelnemers, die niet deelnemen aan de verlenging.
  3. Op voorstel van de Raad van Be­stuur, kan de Algemene Vergadering­ besluiten het saldo, geheel of gedeeltelijk, toe te kennen het­zij aan de specifieke be­schik­bare reser­ves, hetzij aan een be­schikbare reserve die tot doel heeft de verbeteringen en uit­breidingen te verwezenlij­ken.

- bij verlies:

Wanneer een boekjaar met verlies wordt afgesloten dan kan de Algemene Vergadering be­sluiten dat dit ver­lies wordt aangerekend op de spe­cifieke be­schik­bare reserve. Bij on­toerei­kendheid van deze be­schik­bare re­serve zal het eventu­eel ver­lies opnieuw worden overge­dra­gen.

Wanneer door een geleden verlies het netto-actief van de vereniging gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappe­lijk kapitaal, dan moet de Algemene Vergadering worden samenge­roe­pen in overeenstemming met de bepalin­gen van het decreet.