Hoofdstuk VI: Verlenging, ontbinding en vereffening

Artikel 47

Na afloop van de statutair bepaalde duur kan de vereniging door de Algemene Vergadering opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien jaar.

Op verzoek van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat dit verzoek gedragen wordt door een drie vierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, kan de laatste vergadering van de Algemene Vergadering, die het verstrijken van de duur voorafgaat, of de eerste vergadering van de Algemene Vergadering na het jaar waarin de verkiezingen voor de algehele vernieuwing van de gemeenteraden werden georganiseerd, tot de verlenging beslissen met een drie vierde meerderheid van het aantal stemmen. De daartoe strekkende beslissingen van de bevoegde organen van de deelnemers worden bij het proces-verbaal van de vergadering gevoegd.

Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de vergadering van de Algemene Vergadering, die beslist over de verlenging, wordt de agenda door de Raad van Bestuur aan alle deelnemers toegezonden.

Deelnemers, die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht verder deel uit te maken van de vereniging.

De deelnemers, die niet wensen te verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit te maken van de vereniging op het einde van het jaar waarin tot de verlenging door de Algemene Vergadering is beslist. Vooraf leggen zij hun daartoe strekkende beslissing voor die wordt gevoegd bij het proces-verbaal van de vergadering. Ze moeten de door hen aangegane contractuele verbintenissen naleven, maar zijn voor het overige geen schadevergoeding verschuldigd. De voorlaatste en de laatste leden van artikel 425 van het decreet zijn op hen van toepassing.

De deelnemers met A-aandelen, die niet deelnemen aan de verlenging, kunnen enkel aanspraak maken op hun aandeel in de vereniging zoals blijkt uit de balans van het boek­jaar, waar­in tot de verlenging werd beslist. De deelnemers met B-aandelen, die niet deelnemen aan de verlenging, kunnen enkel aanspraak maken op de nominale waarde van hun aandelen in de vereniging. De terug­be­taling zal slechts geschieden drie maanden nadat de jaarrekening van het boekjaar waarin tot de verlenging werd beslist, werd vastgesteld door de Algemene Vergadering.

 

Artikel 47bis

Op verzoek van drie vierde van het aantal deelnemende gemeenten en aan de hand van de daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen kan de Algemene Vergadering met een drie vierde meerderheid van het aantal stemmen tot de vervroegde ontbinding van de vereniging beslissen.

 

Artikel 47ter

Tijdens een vergadering van de Algemene Vergadering, die plaatsvindt in de loop van het eerste werkingsjaar na het jaar waarin verkiezingen voor de algehele hernieuwing van de gemeenteraden werden georganiseerd, legt de Raad van Bestuur een evaluatierapport voor over de werking van de vereniging. Dat rapport bevat een nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar of een gemotiveerd voorstel tot vervroegde ontbinding van de vereniging.

Alle deelnemers ontvangen dit rapport uiterlijk zes weken voor de datum van de vergadering en bepalen het mandaat van hun vertegenwoordiger.

 

Artikel 48

Bij het verstrijken van de statutaire bepaalde duur, die niet verlengd wordt, of een vervroegde ontbinding van de ver­eniging benoemt de Algemene Vergadering de vereffenaars en bepaalt hun ver­goeding.

Het College van Veref­fe­naars wordt samengesteld, zetelt en beraad­slaagt volgens de­zelfde regels als de Raad van Be­stuur.

Inzake de bevoegdheden van de ver­effenaars en de wijze waarop de vereffening dient te geschieden zijn het decreet en de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing.